fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Platia pre všetky produkty a služby domény fitliner.eu

Obecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránkach www.fitliner.eu , bližšie informácie môžete získať na adrese www.fitliner.eu/kontakt.  Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.fitliner.eu.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je FITLINER s.r.o., so sídlom Zimná 3, Spišská Belá, 05901  IČO: 46641718, DIČ: 2023508531. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.fitliner.sk spoločnosti FITLINER s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

Cena, produkty, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.fitliner.eu Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Forma platby

Platba za objednané služby môže byť jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára alebo opakovaná, to znamená, že kupujúci platí v pravidelných mesačných platbách po odoslaní objednávkového formulára. Forma platby je vždy uvedená v objednávkovom formuláry. Opakovanú platbu je možné kedykoľvek zrušiť emailom na adrese claim@fitliner.eu

Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o. Možnosti platieb: a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro b) Bankovým prevodom

Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Garancia

Za svoje produkty FITLINER s.r.o.. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 30 dní od zaplatenia usúdili, že tento program nie je pre Vás, vrátime vám peniaze naspäť.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: claim@fitliner.eu s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť FITLINER s.r.o.. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho. Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám. Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy FITLINER s.r.o., so sídlom Zimná 3, Spišská Belá, 05901  IČO: 46641718, DIČ: 2023508531, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.5.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

PARAMETRE OPAKOVANÝCH PLATIEB

  • Dôvodom opakovaných platieb je pohodlná služba predplatného.
  • Čiastka predplatného je vždy uvedená pri programe, ktorý si objednávate. Maximálna čiastka nikdy neprekračuje 99€.
  • Čiastka za mesačné predplatné je fixná.
  • Frekvencia platieb je jeden mesiac. Dátum sa líši v závislosti od prvej platby.
  • Svoje predplatné, môžete zrušiť kedykoľvek. Stačí napísať e-mail na claim@fitliner.eu z e-mailu z ktorého bolo predplatné objednané a názvom predplatného, ktoré chcete zrušiť.