fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Platia pre všetky produkty a služby domény fitliner.eu

Obecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránkach https://www.fitliner.eu  Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke https://www.fitliner.eu.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je FITLINER s.r.o., so sídlom Petzvalová 249/1, Spišská Belá, 05901  IČO: 46641718, DIČ: 2023508531. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou naších produktov súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru tématike zdravého životného štýlu a pohybu. 

Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke https://www.fitliner.sk/vop spoločnosti FITLINER s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu „Odstúpenie od zmluvy“ týchto Obchodných podmienok.

Cena, produkty, faktúry

Všetky aktuálne ceny produktov a služieb nájdete na stránkach začinajúcich https:// www.fitliner.eu  Všetky platby prebiehajú cez zabezpečený platobný systém Stripe alebo PayPal. Všetky Faktúry sú vystavené automaticky po prijatí platby a odoslané na email, ktorý zákazník zadal vo svojej objednávke. Spolu s Faktúrou, dostáva zákazník automaticky informácie o svojom produkte (Čas dodania, prihlasovacie údaje alebo odkaz na stiahnutie produktu z našich serverov.) Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty

Forma platby

Platba za objednané služby môže byť jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára alebo opakovaná, to znamená, že kupujúci platí v pravidelných mesačných platbách po odoslaní objednávkového formulára. Forma platby je vždy uvedená v objednávkovom formuláry. Opakovanú platbu je možné kedykoľvek zrušiť. Viac informácií ohľadom zrušenia opakovaných platieb nájdete TU

Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe alebo PayPal, ktoré poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu, zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe alebo PayPal. Možnosti platieb: a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro 

Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Garancia

Za svoje produkty FITLINER s.r.o.. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 30 dní od zaplatenia usúdili, že niektorý zo zakúpených produktov nie je pre Vás, vrátime vám peniaze naspäť.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia, a to elektronickou formou na tento email: claim@fitliner.eu s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

spolupráca

Autorské Práva

Autorom jednotlivých video programov je vždy autor! Odoslaním autorského diela (ďalej len video kurz), v prílohe emailu s predmetom „Spolupráca“  dáva autor súhlas spoločnosti Fitliner s.r.o., na jeho ďalší predaj bez nároku, na extra odmenu. 

Podmienky spolupráce

Po prijatí video kurzu spoločnosťou Fitliner a jeho umiestnení vo video programe na stránke www.fitliner.eu bude obsah dostupný všetkým platiacim zákazníkom za video program Fitliner. V tomto prípade, nesmie Autor kurzu jeho obsah sprístupniť bezplatne, nikde na internete. Po prijatí video kurzu od autora, sa autor stáva partnerom Fitliner. Každý z partnerov má nárok na priamu províziu z predaja, celého obsahu Fitliner programu, raz mesačne, ktorý bol zrealizovaný cez jedinečnú partnerskú URL adresu. URL adresa je vygenerovaná a odoslaná partnerovi v emailovej komunikácii s predmetom „Spolupráca“. Rovnako všetky provízne podmienky sú dohodnuté prostredníctvom emailu „Spolupráca“.

Zrušenie spolupráce

Partner Fitliner, môže odstúpiť od spolupráce, zaslaním emailu s predmetom „Zrušenie Spolupráce“ na scam@fitliner.eu Zrušenie spolupráce prebehne do 7 pracovných dní. Zrušením spolupráce, dôjde k odstráneniu všetkých video programov daného partnera, z obsahu Fitliner programu. Zrušenú spoluprácu nebude možné v budúcnosti nikdy obnoviť, kvôli nedôveryhodnosti partnera. 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť FITLINER s.r.o.. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v o bjednávke, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho. Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a niesú poskytované tretím stranám. Vyplnením osobných údajov na stránkach https://www.fitliner.eu, súhlasí registrujúci so zaradením všetkých nim vyplnených osobných údajov do databázy FITLINER s.r.o., so sídlom Petzvalová 249/1, Spišská Belá, 05901  IČO: 46641718, DIČ: 2023508531, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

PARAMETRE OPAKOVANÝCH PLATIEB

  • Dôvodom opakovaných platieb je pohodlná služba predplatného.
  • Čiastka predplatného je vždy uvedená pri programe, ktorý si objednávate. Maximálna čiastka nikdy neprekračuje 99€.
  • Čiastka za mesačné predplatné je fixná.
  • Frekvencia platieb je jeden mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. Dátum sa líši v závislosti od prvej platby.
  • Svoje predplatné, môžete zrušiť kedykoľvek. Stačí napísať e-mail na claim@fitliner.eu z e-mailu z ktorého bolo predplatné objednané a názvom predplatného, ktoré chcete zrušiť. V tomto prípade, môže zrušenie predplatného trvať aj 7 pracovných dní
  • Svoje predplatné vieš zrušiť aj okamžiteTU, v Zákazníckom Centre, svojho účtu.

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.